12-åringar som bor i Stockholm har fler kariesangrepp än 12-åringar i övriga landet. Detta visar Socialstyrelsens årliga tandvårdsrapport efter att landets 12-åringar har besökt tandläkaren.

Socialstyrelsens årliga tandvårdsrapport har jämfört kariesangrepp hos 12-åringar över olika landsting. Efter alla tandläkarbesök hos tandläkaren 2011 visade det sig att Stockholm låg på ett medelvärde för antal kariesangrepp på 1,0 DTF. Den högsta siffran av alla landsting. Strax därefter kommer Jämtland på 0,9 DTF och Blekinge på 0,8 DTF (DFT är ett mått på genomsnittligt antal kariesskadade tänder i en befolkning).

De 12-åringar som har minst kariesangrepp är Jönköping som har ett medelvärde på 0,5 DTF – vilket är hälften så lite kariesangrepp jämfört med stockholmarna.

Varför Stockholm har ett så högt värde är svårtolkat enligt Socialstyrelsen. Dock kan det bero på att många tandläkare i Stockholm undersökte vissa 13-åringar som 12-åringar vilket kan förändra resultatet. Men resultatet är även väldigt högt för exempelvis Bleking och Jämtland vilket är svårtolkat. Blekinge läns tidning skriver att föräldrarnas utbildning i Blekinge och Jämtland är en förklaring.

Karies hos 12-åringar är ett internationellt mått som WHO, Världshälsoorganisationen, använder för att göra internationella jämförelser. WHO:s mål för Europa är att medelvärdet för alla 12-åringar inte ska överskrida 1,5 DTF år 2020. Detta mål har Sverige sedan länge uppfyllt.

Sveriges munhygien fortsätter också att år för år att bli bättre. Medelvärdet 2011 i Sverige var 0,76 DTF. Vilket är en förbättring från året innan på medelvärde 0,82 DTF. Denna trend, med ett sjunkande medelvärde, har pågått ända från 1985.