Programområdet “Effektivisering av vårdprocessen” syftar till att stödja vårdgivare med att effektivisera vården för vissa patientgrupper där samverkan i insatserna för patienten har stor betydelse för kvalitet och effektivitet. Det ska ske genom att i lokala projekt, i samverkan med olika vårdgivare och sjukvårdens olika professioner, utveckla, införa och beskriva vårdprocesser byggda på medicinsk och social kunskap efter patienternas behov. Patientens erfarenheter av och synpunkter på vårdprocessen och vårdresultatet ska användas systematiskt i utvecklingsarbetet.

Arbetet avses omfatta 5-10 patientgrupper. Grupperna kan definieras i termer av sjukdom/handikapp eller befolkningsgrupp med gemensamma behov. Som några exempel kan nämnas:

  • Äldre personer med multiproblem (flera samtidiga tunga diagnoser)
  • Vård i livets slutskede
  • Personer med psykisk ohälsa/Rehabilitering av psykiskt störda
  • Hjärt-/kärlsjukdomar
  • Cancersjukdomar
  • Stroke
  • Astma
  • Diabetes

Efter en inledande generell del, innehållande en orienterande fas som vänder sig till ett stort antal huvudmän och vårdgivare, uppdelas utvecklingsarbetet inom området med en huvudaktivitet för var och en av de patientgrupper som väljs ut. Inom var och en av dessa huvudaktiviteter, dvs för var och en av de valda patientgrupperna, kommer arbetet att bestå av ett eller flera lokala projekt.

I anslutning till genomförandet av de patientgruppsvisa aktiviteterna kommer också sammanställningar av exempel och erfarenheter att göras för olika vårdnivåer och/eller verksamhetsformer. Det kan gälla kommunal omsorg och sjukvård i hemmet, primärvård, specialistvård och sluten sjukhusvård.

Ett viktigt inslag i arbetet är att följa den internationella utvecklingen på metodsidan i syfte att ta hem och pröva tillvägagångssätt som givit goda erfarenheter i andra länder. Bland annat görs en genomgång av vilka metoder och angreppssätt som använts av vårdgivare i USA, Kanada, England och Holland för att fånga patienternas och deras närståendes syn på vården, samt hur dessa kunskaper utnyttjats för att utveckla vårdprocessen. (Det gäller också metoder för samverkan mellan patient och vårdgivande personal i vårdarbetet.)

En internationell genomgång har också inletts för att precisera det internationella kunskapsläget beträffande några olika managementskolor. Flertalet av dessa skolor genomsyras av ambitionen att utifrån ett kund- eller patientfokuserat synsätt höja kvaliteten i vården samtidigt som kostnaderna minskar. För arbetet inom programområdet är det särskilt BPR som är av grundläggande betydelse.